2015 gav vi ut vår första gröna obligation som ett led i att ta ett ännu större ansvar för miljön. 

Uppsalahem är Uppsalas grönaste bostadsbolag.

Växande intresse att välja hållbara investeringar

Genom att köpa gröna obligationer kan investerare bidra till en bättre miljö. För Uppsalahem är det ett naturligt steg att ge ut en grön obligation eftersom vi länge arbetat med hållbarhet. Uppsalahem har ett högt kreditbetyg från Standard & Poor's, AA- för långfristig upplåning, och har ett stort fastighetsbestånd i ett av Sveriges mest attraktiva tillväxtområden. Obligationen hade en volym på 500 Mkr med en löptid om fem år, med syfte att finansiera vår nyproduktion med hållbara och gröna kvalitetsmärkningar. 

Stärker en redan grön profil

Det gröna ramverk vi tagit fram anger kriterierna för vår gröna upplåning i huvudsak är det miljöklassad nyproduktion som ska finansieras, samt kommande ombyggnationer med tydligt fokus på hållbarhet. Vi renoverar befintligt bestånd med ett stort fokus på energibesparingar.

Vårt gröna ramverk bygger på the ”Green Bond Principles” - en serie frivilliga riktlinjer som strävar efter genomlysning, öppenhet och integritet i marknaden för gröna obligationer. Ramverket för de gröna obligationerna har verifierats av Centre for International Climate and Environmental Research (CICERO), ett oberoende forskningscenter knutet till Oslo universitet.