Uppsalahem AB är Uppsalas ledande bostadsbolag med ca 15 000 bostäder, inklusive Studentstaden. Bolaget äger och förvaltar ett 170-tal fastigheter inom Uppsala kommun där även lokaler ingår, med ett totalt marknadsvärde av 16.0 mdkr.

Finansfunktionen inom Uppsalahem ansvarar för all upplåning och skuldförvaltning. Nyproduktionstakten är hög, vilket medför ett kontinuerligt finansieringsbehov.

Bolaget lånar i ökande omfattning på kapitalmarknaden genom ett sedan länge etablerat certifikatprogram samt utgivande av obligationer i form av Private Placement.

Den 31 december 2015 uppgick Uppsalahems låneportfölj till 6 035 mkr och belåningsgraden var 38 %.