Inkluderande kommunikation handlar om att använda jämställdhet och jämlikhet som utgångspunkt för hur vi framställer, uppfattar och agerar med människor. För att förbättra oss i vår dialog med varandra och våra målgrupper tog vi fram en ”Kulturdialog”. Kulturdi­alogen är ett steg mot att bli än mer inkluderande mot våra hyresgäster, intressenter och medarbetare.

Kulturdialogen består utav olika dilemman baserade på de sju diskrimineringsgrunderna.

Inkluderande kommunikation handlar för oss om att spegla den verklighet vi lever i genom texter, bilder och filmer för att visa upp en bred representation av människor. Det innebär också att skapa en dialog där alla känner sig delaktiga och ta fram verktyg för att underlätta kommunikation mellan varandra, oavsett om det är intressenter, leverantörer, kollegor, hyresgäster eller andra människor vi möter i vår vardag. Genom att tänka mer inkluderande kan vi tillsammans visa att vi finns där för de många och bidra till att fler känner sig välkommen hem till oss.

Sju diskrimineringsgrunder

Vi vill ta hänsyn till våra olikheter och för oss är det viktigt att vara respektfull och jämlik, inte kränkande och uteslutande. Vi är skyldiga att följa diskrimineringslagen som fastslår att det är förbjudet att uppträda på ett sätt som kränker en persons kön, könsidentitet, etnicitet, sexuella läggning, funktionsförutsättning, religion eller trosuppfattning eller ålder.

Varför skapade vi Kulturdialogen?

Bilden av oss som arbetsgivare och hyresvärd innefattar mer än vad vi skriver i vår kundtidning, på vår hemsida eller i våra annonser. Det är alla tillfällen när vi möter våra hyresgäster, potentiella hyresgäster, medarbetare, potentiella medarbetare och alla andra. För att kunna skapa ett öppet och välkomnande möte där alla olika människor känner sig delaktiga skapade vi en Kulturdialog.

Kulturdialogen kom till efter en intern undersökning angående inkluderande kommunikation. Via medarbetarintervjuer, enkäter, intervjuer med samarbetspartners och omvärldsbevakning identifierade vi möjliga förbättringsområden. Vi såg att det fanns en önskan och ett behov i vår organisation att våga prata och lyfta problem/dilemman som kan uppstå under en vanlig arbetsdag eller i vårt samhälle.

Kulturdialogen handlar om att börja prata om svåra situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Genom att öppna upp för dialog kring utmaningar kan vi hjälpa varandra att ständigt bli bättre och må bättre.