Uppsalahem arbetar för att skapa en bra arbetsmiljö där medarbetare ska trivas på jobbet och ha möjligheter att påverka arbetsplatsen.

Linus är en av våra fastighetsarbetare som dagligen sköter om våra fastigheter.

I dialog med fackliga representanter identifierar Uppsalahem vilka risker som finns i arbetsmiljön samt genomför skyddsronder för att säkerställa en säker, trygg och trivsam arbetsplats. Det är en självklarhet för Uppsalahem att arbetsmiljön ska vara bra och säker, därför är det en stående punkt på alla arbetsplatsträffar.

Arbetsmiljö och utbildning

För arbetsuppgifter som kan medföra hälsofara har Uppsalahem utbildningar, till exempel i hantering av kemikalier. Alla medarbetare som kommer i kontakt med hyresgäster får utbildning i bemötande, hot och våld för att veta hur man ska agera om det uppstår hotfulla incidenter. Under året har alla anställda erbjudits utbildning i hjärt- och lungräddning med och utan hjärtstartare, vilket är en trygghet både för anställda och kunder. Kim Nilsson som är facklig representant på Uppsalahem och huvudskyddsombud. 

- Jag bedömer att Uppsalahem är ett mycket bra företag vad gäller säkerhet på arbetsplatsen. Företaget jobbar aktivt för att motverka olyckor och åtgärda brister. När det kommer till arbetsmiljö tycker jag att företaget lyssnar på när anställda tar upp problem och det åtgärdas så fort som möjligt. Jag tycker att det fackliga samarbetet fungerar bra. 

Handlingsplan mot diskriminering

Diskrimineringslagen har fått ett antal tillägg och utifrån det har Uppsalahem uppdaterat handlingplaner för jämställdhet och mångfald samt kränkande särbehandling och diskriminering. Alla medarbetare på Uppsalahem informeras om innebörden i handlingsplanerna.