1946 bildades Stiftelsen Uppsalahem och bostadsområdet Lasseby i Eriksberg blev Uppsalahems första byggprojekt.

1952 presenterade stadsarkitekten Gunnar Leche den första stadsplanen för Eriksberg. Under decenniets senare halva och början av 60-talet byggdes området ut och blev det första höghusområdet i Uppsala.

Modernismen andades löften och framtidstro och den manifesterades i höga skivhus och ännu högre punkthus. I tidens anda färgades stadsplaneringen av humanistiska ideal med höga sociala och kulturella ambitioner.

Områden skulle vara grannskap, i begränsad storlek, samlade runt ett lokalt centrum med offentlig och kommersiell service. Eriksberg och Västertorg är ett typexempel på detta.

Man anar även Le Corbusiers modernistiska vision "hus i park", där till exempel de höga skivhusen längs Granitvägen omgärdas av en bevarad men utglesad tallskog.

I Eriksberg uppförde Uppsalahem i fruktbart samarbete med arkitektbyrån Ancher-Gate-Lindegren 1 500 lägenheter i kvarteren Lågberget, Moränen, Marmorn, Kalksten och Täljstenen.

Västertorg blev den naturliga samlingsplatsen för stadsdelen, med butiker, folktandvård, vårdcentral och banker. Torget invigdes 1960 och Konsumbutiken var under en tid landets största. Till invigningen hade boxaren Floyd Patterson bjudits in för att uppvisningsboxa, och Uppsalaborna vallfärdade till händelsen. UNT gjorde under 2007 ett reportage om Västertorg.

2004 byggde Uppsalahem Nya Täljstenen med 33 nya bostäder och efterfrågan på bostäderna i området är stor bland Uppsalahems kunder. I dagsläget är beräknad kötid för en bostad i området mellan 6-8 år, vilket ytterligare ger Uppsalahem skäl att prioritera bostadsbyggande i området. 

Idag är Eriksberg en stadsdel i Uppsala

Området byggdes ut under framförallt 1960-talet utifrån då gällande stadsplane- och arkitekturideal med en bebyggelse av karaktären "hus i park".

För att nå en långsiktigt hållbar utveckling av Uppsala, mot bakgrund av den stora befolkningstillväxten, behöver nya bostäder tillkomma inom stadens gränser. I Eriksberg finns den möjligheten.

Eriksbergsområdet har potential att bli en större, mer levande och mer tillgänglig stadsdel. Ett unikt tillfälle finns nu att forma Eriksberg till ett än mer attraktivt och anpassat område utifrån morgondagens önskemål och krav. Uppsalahems bostadsbestånd i området är i behov av modernisering och om renovering sker i samband med utveckling av området skapas helt nya möjligheter för hur de befintliga byggnaderna och marken däremellan kan utvecklas.

Arbetet med omvandla Eriksberg till Nya Eriksberg handlar i lika stor grad om att skapa en effektiv markanvändning med fler bostäder som att ta tillvara Eriksbergs kvaliteter och förstärka och komplettera dessa på ett nytt sätt. I Nya Eriksberg ska de som bor och verkar ges förutsättningar till en hållbar livsstil.

Uppsala växer

Uppsala kommun är landets fjärde största kommun med över 200 000 invånare. Uppsala befinner sig i ett expansivt skede och fram till år 2030 beräknas kommunen växa med ytterligare 40 000 nya invånare. Väl fungerande kollektivtrafik, bra stadsmiljö, bra bostäder, närhet till naturen och flera kulturvärden är några av de faktorer som gör Uppsala till en attraktiv stad att bo i. Uppsala tillhör Stockholm - Mälarregionen som rymmer en tredjedel av Sveriges befolkning. Området har idag landets högsta tillväxt.

Uppsalahem AB är kommunens ledande bostadsbolag och erbjuder ett brett utbud av boende för olika faser i livet. Vi bygger idag flest hyresrätter i Sverige och sedan starten 1946 har bolaget skapat över 20 000 bostäder till Uppsalaborna, under de senare åren med ökad byggtakt. Med vår vision "Uppsalahem bidrar till ett levande Uppsala" arbetar vi för att skapa en levande stadsmiljö och bidra till att bygga en attraktiv stad som många vill bo och leva i. Vår ambition är att ta ett helhetsansvar för våra områden och agera långsiktigt. Uppsalahem är en aktiv part i Uppsalas stadsutveckling.