PARALLELLT UPPDRAG
När man planerar för en utveckling av ett område och vill ha olika möjligheter belysta har vi gett flera arkitektkontor ett Parallellt uppdrag med att komma med varsitt förslag. I en urvalsprocess för Eriksberg utsåg Uppsalahem fem arkitektkontor att delta i detta parallella uppdraget. Vi gav alla samma förutsättningar utifrån den vison som tagits fram för Eriksberg. Arkitekterna har tagit fram varsitt förslag över hur en utveckling av stadsdelen kan se ut.

 

EN KONCEPTIDÉ TAS FRAM
Utifrån förslagen från det parallella uppdraget kommer Uppsalahem i samarbete med kommunen och allmänheten ta fram de idéer som på bästa sätt kan ge förutsättningar till en attraktiv och hållbar stadsdel över tid.

FÖRSLAG TILL PROGRAM
Utifrån konceptidéen tas ett förslag till program fram. Det innehåller mål, förutsättningar, struktur för gator, platser, parker och bebyggelse.

 

DETALJPLANEARBETE
Programmet ligger till grund för framtagande av detaljplan. Det är den som bestämmer vad marken får användas till t ex för parker, handel, service, gator och bostäder.

 

BYGGSKEDE
Eriksberg växer fram, förnyelse och nybyggnation kommer att ske i etapper under många år. Eriksberg ska bli en nytänkande, attraktiv och hållbar stadsdel över tid.