Eriksberg är ett resultat av ett omfattande visionsarbete som bedrivits under 2012 och som formats gemensamt av Uppsalahem, Uppsala Kommun, privata aktörer och Eriksbergs invånare genom visionsworkshops och medborgardialoger

Samsyn och tro på visionen skapar plattformen att våga satsa på framtidens Eriksberg. Visionen ligger till grund för allt fortsatt arbete och dialog i utvecklingen av Eriksberg. Dess roll är också att vara styrande för gestaltningen av Eriksberg - från detalj till helhet, som riktning och inspiration.

VISION

"Framtidens Eriksberg ska vara den mest spännande och attraktiva stadsdelen i Uppsala - en sammanhållen, variationsrik och blandad stadsdel med olika typer av bostäder och upplåtelseformer.

Det ska vara en stadsdel som utformas till ett samspel mellan befintliga och nytillförda värden - en stadsdel som samspelar med invånarna och övriga områden i Uppsala.

Genom en utveckling som präglas av nytänkande och hållbarhet ska Eriksberg vidareutvecklas med ett helt nytt utbud av bostäder, handel och service i en blandning som gör att stadsdelen lever hela dygnet - ett område som fokuserar på det sociala livet mellan husen."

KLIMATSMART & HÅLLBART

Eriksberg ska bli en klimatsmart och hållbar stadsdel.

DEN GRÖNA IDENTITETEN

Eriksberg upplevs idag som ett grönt område där bebyggelsen är planerad med karaktären "hus i park".
Läs mer om den gröna identiteten

LIV OCH MÖTESPLATSER

För att forma ett område som sjuder av liv är det viktigt att se hur behoven skiftar genom livet, men också att se de behov som förenar människor oavsett ålder. Läs mer om liv och möteplatser.

KOPPLINGAR & STRÅK

En tätare bebyggelsemiljö kommer att öka områdets attraktivitet hos både näringslivet och invånarna.Husen ska utformas så att området kan förändras över tid. Läs mer om kopplingar & stråk.

VARIATION

Variation är en central del i byggandet av en attraktiv stadsdel som Eriksberg. Variation innebär exempelvis olika våningstal, arkitektoniska uttryck, fasadfärger och material, hustyper och lägenhetsstorlekar.
Läs mer om variation

IDÉFORUM

I maj och juni har Uppsalahem hållit två idéforum. Här kan du ta del av de förslag och frågor som tagits upp hittills.