Idag är Eriksberg en omtyckt och väl fungerande stadsdel i Uppsala. Området byggdes ut under framförallt 1960-talet utifrån då gällande stadsplane- och arkitekturideal med en bebyggelse av karaktären "hus i park".

För att nå en långsiktigt hållbar utveckling av Uppsala, mot bakgrund av den stora befolkningstillväxten, behöver nya bostäder tillkomma inom stadens gränser. I Eriksberg finns den möjligheten.

Eriksbergsområdet har potential att bli en större, mer levande och mer tillgänglig stadsdel. Ett unikt tillfälle finns nu att forma Eriksberg till ett än mer attraktivt och anpassat område utifrån morgondagens önskemål och krav. Uppsalahems bostadsbestånd i området är i behov av modernisering och om renovering sker i samband med utveckling av området skapas helt nya möjligheter för hur de befintliga byggnaderna och marken däremellan kan utvecklas.

Arbetet med omvandla Eriksberg till Nya Eriksberg handlar i lika stor grad om att skapa en effektiv markanvändning med fler bostäder som att ta tillvara Eriksbergs kvaliteter och förstärka och komplettera dessa på ett nytt sätt. I Nya Eriksberg ska de som bor och verkar ges förutsättningar till en hållbar livsstil.

Uppsala växer

Uppsala kommun är landets fjärde största kommun med över 200 000 invånare. Uppsala befinner sig i ett expansivt skede och fram till år 2030 beräknas kommunen växa med ytterligare 40 000 nya invånare. Väl fungerande kollektivtrafik, bra stadsmiljö, bra bostäder, närhet till naturen och flera kulturvärden är några av de faktorer som gör Uppsala till en attraktiv stad att bo i. Uppsala tillhör Stockholm - Mälarregionen som rymmer en tredjedel av Sveriges befolkning. Området har idag landets högsta tillväxt.

Uppsalahem AB är kommunens ledande bostadsbolag och erbjuder ett brett utbud av boende för olika faser i livet. Vi bygger idag flest hyresrätter i Sverige och sedan starten 1946 har bolaget skapat över 20 000 bostäder till Uppsalaborna, under de senare åren med ökad byggtakt. Med vår vision "Uppsalahem bidrar till ett levande Uppsala" arbetar vi för att skapa en levande stadsmiljö och bidra till att bygga en attraktiv stad som många vill bo och leva i. Vår ambition är att ta ett helhetsansvar för våra områden och agera långsiktigt. Uppsalahem är en aktiv part i Uppsalas stadsutveckling.