Uppsalahem har i dagsläget kamerabevakning i ett antal områden.

Kameror finns uppsatta runt om i våra områden.

På några platser använder vi trygghetskameror för att skapa trygghet för våra hyresgäster och i våra bostadsområden. Att sätta upp en kamera är aldrig ett förstahandsalternativ. Trygghetskameror sätts endast upp för att kunna bidra till ökad trygghet i de fall andra åtgärder inte har hjälpt. Där vi har trygghetskameror finns alltid skyltar för att visa att vi filmar. Skylten är placerad så att du kan se den innan du går in i ett område som filmas.

Hur vi behandlar materialet

Behovet av en trygghetskamera utvärderas var sjätte månad och om det inte längre finns behov av kameran så tas den ner. Inspelat material sparas i en vecka innan det raderas och det inspelade materialet är bara tillgängligt för ett fåtal medarbetare. Vi har rätt att lämna ut filmer till brottsbekämpande myndigheter om det behövs för att utreda, förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Personuppgifter

Vid kamerabevakning sker en behandling av personuppgifter. Uppsalahem är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter vid kamerabevakning. Vi följer gällande lagar för kamerabevakning och personuppgiftshantering. För mer information om hur Uppsalahem hanterar personuppgifter hittar du här.