Information om fullmakt för åtkomst till våra fastigheter.

Åtkomst med mekaniska nycklar

För att få åtkomst med mekaniska nycklar till Uppsalahems fastigheter krävs i regel ett avtal som reglerar skyldigheter och ansvar. Samtliga personer som omfattas av fullmakten ska vid varje tillfälle kunna identifiera sig vid uthämtning av nycklar.

Grundregeln är att vi beviljar åtkomst för företag vi har avtal med och som har ett behov av åtkomst. Vi beviljar i särskilda fall åtkomst till företag, organisationer och myndigheter som behöver ha åtkomst för att lösa sitt uppdrag som är Uppsalahem och dess kunder till gagn. Uppsalahem fattar enhälligt beslut om vilka organisationer som får åtkomst till våra fastigheter.

TUB-nycklar får endast lånas över dagen om inte den ansvarige har bestämt något annat, dock max 1 vecka i taget. Meddelanden om långlån av TUB-nycklar ska framgå i nyckelfullmakt av ansvarig. Med ansvarige menas förvaltare, fastighetschef, projektledare, skadesamordnare, arbetsledare och avtalsansvarig.

Uppsalahems nycklar hanteras och administreras av Great Security på Björkgatan 73 i Uppsala.

Åtkomst med elektroniska nycklar

För att få åtkomst till våra fastigheter med elektroniska nycklar kräver vi att varje tag är individuellt

knuten till en fysisk person med personnummer och direkttelefon. Med tag menas en elektronisk nyckel i form av en bricka, kort eller dylikt ex. ID06.

Alla brickor som programmeras in eller lånas ut är alltid tidsbestämda och slutar fungera samma datum som sluttiden i godkänd fullmakt. Behöver du förlänga åtkomsten ska en ny ansökan skickas in med nytt slutdatum. En ansökan om förlängning sker på eget ansvar av sökande och ska skickas in senast 30

dagar innan bricka/-or upphör gälla för att inget avbrott ska ske.

Giltighetstid

I regel beviljas fullmakt med en giltighetstid på 6 månader från ansökningsdatum. Avvikelser från tidsgränsen 6 månader är möjliga att göra upp mot 3 månader i händelse av att entreprenörsavtalet upphör inom loppet av de närmsta 9 månaderna från ansökningsdatum. I andra riktningen kan en fullmakt förkortas så den upphör i samband med entreprenörsavtalet.

Nekad ansökan och åtkomst

Uppsalahem har inom ramen för sitt fastighetsägaransvar rätten att neka ansökan och dra tillbaka nyckelfullmakter vid missbruk eller i syfte att förebygga olyckor, se, Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Kostnader

Lån av nycklar som finns tillverkade kostar inget att låna. Nycklar som tillverkas bekostas av företaget som gör en sådan begäran. Ägare av nycklar är alltid Uppsalahem AB.

Ansökan

Ansökan fylls i digitalt och skickas krypterat till avtalsansvarig, ansvarig för lås, projektledare eller förvaltare du haft kontakt med.