Uppsalahem har en ändamålsenlig och effektiv linjeorganisation och arbetar i sina affärs- och verksamhetsområden nära kunden.

Karta över Uppsalahems linjeorganisation.


Bolagets organisation och ledning

Uppsalahems vd har stöd i den strategiska ledningsgruppen som består av cheferna för Strategisk utveckling, Bostadsutveckling, Ekonomi/Finans/IT/Inköp, Förvaltning, Hållbarhet, Kommunikation och Personal. Den strategiska ledningsgruppen sammanträder regelbundet för att behandla företagsstrategiska frågor.

Kontoren förvaltar Uppsalahems bostadsområden

Förvaltningen av Uppsalahems fastigheter är uppdelad på tregeografiska distrikt västra, södra och östra. Genom att förlägga verksamheten i respektive distrikt kan vi upprätthålla ett kundnära arbetssätt med totalt fem olika besökskontor, inklusive huvudkontoret. 

Affärsområde Bostadsutveckling bygger nytt och bygger om

Bostadsutveckling ansvarar för att initiera och utveckla nybyggnadsprojekt. En stor del av arbetet består även av planering och genomförande av förnyelseprojekt i Uppsalahems äldre bostadsbestånd.

Affärsstödet finns internt

En stor del av Uppsalahems verksamhet bedrivs av egna medarbetare. Som stöd för den övriga verksamheten finns medarbetare i affärstödjande funktioner som arbetar med allt från rekrytering till tekniskt IT-stöd med en förståelse för vår kärnverksamhet, våra kunder och våra medarbetare. 

Två årliga revisioner

Uppsalahem genomgår varje år två revisioner – en ekonomisk som utförs av auktoriserade revisorer och en lekmannarevision avseende förvaltningen, utförd av lekmän valda av kommunfullmäktige. Vid det styrelsemöte där årsredovisningen fastställs redogör revisorerna för sina iakttagelser.