Uppsalahem värnar om din personliga integritet. Denna information beskriver hur vi hanterar personuppgifter. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser. Om du är hyresgäst, bostadssökande, jobbsökande eller uppdragstagare finns specifik information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Uppsalahem AB, orgnr: 556137-3589, Box 136, 751 04 Uppsala är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag. Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt, dso.uppsalahem@jpinfonet.se

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar främst personuppgifter som rör hyresgäster men även andras personuppgifter. Vi kan exempelvis komma att behandla dina personuppgifter om du är närstående till en anställd eller till en hyresgäst, om du hyr i andra hand eller ansöker om att få ta över ett hyreskontrakt, om du visar intresse av att hyra en lokal, ett förråd eller en parkeringsplats eller om du har en affärsrelation med Uppsalahem. Om du kommer i kontakt med oss av andra anledningar kan vi även behöva registrera uppgifter om dig. Vi kan komma att inhämta eller uppdatera personuppgifter mot offentliga register.

Vi behandlar främst personuppgifter såsom namn, kontaktuppgifter och i vissa fall personnummer, men även andra kategorier av personuppgifter kan komma att hanteras.

Ändamål

Ändamålen med Uppsalahems behandling av personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter och åtaganden som fastighetsägare, hyresvärd och arbetsgivare samt för att kunna bedriva förvaltnings- och uthyrningsverksamhet. Uppsalahem behandlar även personuppgifter för marknadsföringsändamål. Vi samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt utifrån ändamålet för den specifika behandlingen.

Rättslig grund

Vi stödjer varje behandling av personuppgifter på en rättslig grund, vilken grunden är beror på vilka personuppgifter som behandlas och i vilken situation det sker. I ett avtalsförhållande är avtalet den rättsliga grunden. I andra fall kan intresseavvägning användas och då vägs Uppsalahems intresse av att behandla personuppgifterna mot den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten. Ibland finns det lagar och regler som gör att vi måste behandla personuppgifter och vi stödjer då behandlingen på grunden rättslig förpliktelse. Personuppgifter kan även behandlas för att vi ska kunna tillvarata rättsliga anspråk. I vissa situationer används samtycke. Samtycke innebär att den enskilde personen frivilligt lämnar ett samtycke till att vi får behandla personuppgifter i ett särskilt syfte. Slutligen kan invissa fall den rättsliga grunden allmännt intresse användas. På IMY´s hemsida kan du läsa mer om de rättsliga grunderna och vad de innebär.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag som omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Vi måste därför följa offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen. Information som kommer in till oss och handlingar som vi själva upprättar blir allmänna handlingar. En del handlingar måste vi bevara och en del handlingar kan gallras efter en viss tid, det framgår av vår informationshanteringsplan. Gallring av personuppgifter hanteras i enlighet med informationshanteringsplanen. Om du har lämnat ett samtycke kan det när som helst återkallas. Det innebär att personuppgifterna raderas om vi inte är skyldiga att bevara uppgifterna under en viss tid med anledning av att de förekommer i allmänna handlingar. Då kommer uppgifternas att raderas i enlighet med informationshanteringsplanen.

Om du vill veta mer om vilka lagringstider som gäller för en viss typ av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att hanteras av Uppsalahems externa samarbetspartners, exempelvis vid kundundersökningar, hantering av IT-system, rättsliga tvister, underhåll och förvaltning av fastigheter. I vissa fall agerar våra samarbetspartners som personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för Uppsalahems räkning. Det kan till exempel gälla ett företag som sköter våra IT-system. Hur personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifter regleras i ett avtal mellan Uppsalahem och biträdet. Vi lämnar även ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på registrator@uppsalahem.se. Du når vårt dataskyddsombud på dso.uppsalahem@jpinfonet.se. Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att ange dem till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).