Avfallstrappan grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s miljömål. Det går ut på att återanvända och minimera mängden avfall. På Uppsalahem utgår vi från avfallstrappan när vi renoverar och underhåller våra fastigheter. Målet är att alltid hamna så högt upp i trappan som det går.

  1. Minimera: Det första steget är att förhindra att avfall uppstår. Vi planerar, bygger och underhåller för att material och saker i våra hus ska hålla så länge som möjligt. Först när något är uttjänta och inte längre håller för sin uppgift så byts det ut.
  1. Återanvända/återbruk: Om vi behöver byta ut något i ett av våra hus så ser vi först efter om vi kan använda det i ett annat hus eller fastighet. Om det inte går så ser vi över om någon annan har användning av det. Idag finns ingen återbruksdepå för byggvaror i Uppsala, men Uppsalahem deltar i Uppsala klimatprotokolls arbete med att skapa en återbruksdepå.

 

  1. Materialåtervinna: Går det inte att återanvända så ska det materialåtervinnas om möjligt. Avfallet sorteras för att möjliggöra materialåtervinning och tas sedan omhand av avfallsentreprenören.

 

  1. Energiåtervinna: Går det inte att återvinna materialet så är nästa steg energiåtervinning. Genom att förbränna materialet i ett kraftverk kan el och värme utvinnas.

 

  1. Deponera: För avfall som inte kan återvinnas på något sätt så är sista steget i avfallstrappan deponi, vilket innebär att materialet hamnar på en soptipp. Det vill vi undvika!