Du som leverantör, entreprenör eller konsult kan ta del av våra annonser under pågående upphandlingar. 

I vår verksamhet har vi behov av många olika typer av leverantörer, tjänster och varor.

De regler och rutiner som Uppsalahem arbetar efter vid all upphandling är Lagen om offentlig upphandling (LOU). Du hittar våra pågående upphandlingar på www.tendsign.se där kan du ladda ner frågeställningsunderlag, lämna anbud, ställa frågor m.m.

Du som leverantör, entreprenör eller konsult kan ta del av våra annonser under pågående upphandlingar. 

Våra leverantörer

I det stora hela så sköts det dagliga arbetet ute i våra områden med egen personal, men vid större reparations- och underhållsarbeten eller ny- och ombyggnation anlitas externa entreprenörer.

De största leverantörerna i inköpsvärde mätt är de som bygger nytt eller renoverar våra hus i behov av upprustning. Många olika ramavtal finns tecknade för de löpande reparations- och underhållsåtgärder som våra fastigheter behöver. Dessa innefattar bland annat elarbeten, VVS-arbeten, reparation av vitvaror, ventilationsbesiktningar och hisservice.

Ramavtalen som tecknas löper oftast i fyra år, sedan genomförs en ny upphandling. På Uppsalahem handlar vi upp cirka 30 produktområden i egen regi, övriga varor och tjänster avropas från inköpscentraler såsom Hus och byggnadsvaror (HBV) och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Våra största investeringar görs när vi bygger nytt eller renoverar våra befintliga bostäder. Därefter kommer husens mediaförbrukning såsom energi, el, vatten och avfall. I vissa fall upphandlas våra leverantörer av andra aktörer, till exempel Uppsala kommun, och det är då den upphandlande parten som ställer hållbarhetskrav på leverantören.

På vår sida om socialt ansvar kan du läsa mer om hur vi arbetar med jämställdhet och hållbara upphandlingar.