För Uppsalahem som arbetar med att skapa trygga och trivsamma hem och attraktiva bostadsområden innebär det bland annat att vi fokusera på att bredda vårt erbjudande med en större flexibilitet i både byggande och boende, fortsätta det uppskattade arbetet med att utveckla våra bostadsgårdar och ha en hög närvaro i våra områden för att snabbt kunna genomföra reparationer och fånga upp förbättringar. Nedan finns några exempel på hur vi arbetar med socialt ansvarstagande.

Hållbar stadsutveckling  

Uppsalahem är en engagerad part i kommunens planarbete och bidrar på olika sätt till en hållbar stadsutveckling. För att få en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer arbetar vi aktivt för att kunna bygga hyresrätter i områden där bostadsrätter eller villor är överrepresenterade.  

Vi balanserar marknaden 

Uppsalahem ska vara ett av kommunens verktyg för att förverkliga sin bostadspolitik. Det kan innebära att ta en ledande roll och starta nyproduktion när nya bostadsområden ska utvecklas, såsom i Södra staden. Det kan också innebära att vara en regulator i olika konjunkturlägen, och att bygga när övriga aktörer på marknaden är inaktiva. Uppsalahem ska också vara en resurs för kommunen i strategiska frågor om samhällsutveckling, boende och bostadsbyggande. 

Bygga i kransorter 

Uppsala kommun har som mål att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner och för att förverkliga det tar Uppsalahem en aktiv roll i att åstadkomma nya bostäder på mindre orter runt Uppsala. Vi arbetar med detaljplaner i ytterområden så som Bälinge, Björklinge, Länna och Storvreta. I dessa områden finns idag främst äganderätter bestående av radhus och villor.

Bidra till integration

I varje projekt ser vi till helheten i områdets utveckling när vi planerar bostäder. I flera av de områden där Uppsalahem byggt lägenheter har det tidigare inte funnits hyresrätter, såsom vid Mimmi Ekholms plats i bortre Luthagen och i den nya stadsdelen Bäcklösa. För att ytterligare främja blandningen av upplåtelseformer händer det också att vi säljer mark och lägenheter i områden där det idag finns en stor andel hyresrätter. 

Utveckla våra områden och gårdar 

Vi samarbetar med andra i kommunkoncernen för att utveckla lokaler i rätt lägen och för rätt typ av verksamheter. Utvecklingen av kommunen sker i dialog med invånare och boende genom exempelvis medborgardialoger, samråd i samband med nya kommunala planer och genom bomöten i Uppsalahems bostadsområden.  
 
En välkomnande och trevlig utemiljö kring våra bostäder är mycket viktigt för oss och för våra kunder. Därför har vi skötselplaner för alla våra bostadsområden. När det är dags att byta ut lekutrustning och förbättra utemiljöer får Uppsalahem många bra synpunkter från de boende i området, ofta genom vår kundundersökning och genom Hyresgästföreningarnas bomöten där en eller flera representanter från Uppsalahem deltar.  

Trygga renoveringar för våra hyresgäster 

Om det är många olika underhållsåtgärder som behöver utföras på ett och samma hus kallar vi det för en renovering. Ofta behöver vi samordna dessa åtgärder då de påverkar varandra – så som fönster och ventilation, stammar och invändiga ytskikt. De flesta hus behöver renoveras efter 50 år, men det varierar beroende på hur huset är byggt och vilka underhållsåtgärder som har genomförts tidigare. Trots en bra spridning på hus från olika år så finns det många byggnader från 1950- och 1960-talet i Uppsalahems bestånd. Totalt beräknas fastigheter med runt 6 000 lägenheter vara i behov av renovering de kommande 15 åren. 

För Uppsalahem är huvudfokus att renoveringarna ska genomföras på ett sätt som är hållbart för våra hyresgäster, miljön och företaget. Hyresgästernas synpunkter och inflytande är viktigt. Utifrån hyresgästernas synpunkter och de behov som finns planeras vilka åtgärder som krävs vid renoveringen.  

 
Mer om Uppsalahems arbete under: Renovering här på webben. 

Läs mer om Uppsalahems arbete med stadsutveckling i vår Års- och hållbarhetsredovisning.
 

 
Uppsalahem tar ett bostadssocialt ansvar   

Ta aktivt ansvar för bostadssociala frågor 

För Uppsalahem är det viktigt att vi har trygga bostadsområden och en fungerande förmedling av lägenheter. En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är att dagligen hantera allvarliga störningar, motverka otillåtna andrahandsupplåtelser, hantera kommunala bostadsavtal och samverka med andra aktörer.

Otillåten andrahandsuthyrning 

Uppsalahems bostäder förmedlas via Uppsala bostadsförmedling, en trygg plattform där Uppsalaborna vet att de kan hitta bostäder med rättvisa villkor. I en kommun där det under många år funnits en hård konkurrens om bostäderna, har risken för olovlig andrahandsuthyrning ökat. För att förhindra och minska olovlig andrahandsuthyrning följer Uppsalahem kontinuerligt och systematiskt upp att rätt person bor i respektive lägenhet.

Bostadssociala kontrakt 

Att möjliggöra för fler att bo är en viktig del i att skapa en inkluderande kommun. Tillsammans med Uppsala kommun bidrar vi också med bostäder för nyanlända och personer som av särskilda ekonomiska eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand. Om hyresgästerna trivs i bostaden och har fullföljt sina skyldigheter som hyresgäst under 12 månader i följd, har de som bor med bostadssocialt kontrakt möjlighet att teckna egna hyresavtal med Uppsalahem. 

Motverka våld i hemmet 

Att arbeta med att motverka våld i hemmet är en viktig fråga för Uppsalahem. Som hyresvärd och arbetsgivare har vi möjlighet att påverka genom ökad kunskap och tydlig information om hur man kan agera i olika situationer. Uppsalahem har sedan flera år tillbaka arbetat med Huskurage för att tydliggöra vad man kan göra som utsatt eller som granne. 

Förebygga social oro och öka tryggheten i våra områden 

Som hyresvärd tar Uppsalahem ett stort ansvar för att säkerställa att våra bostäder och bostadsområden uppfattas som trygga och säkra. Vissa bostadsområden uppfattas som mindre trygga än andra, och tyvärr förekommer det social oro i flera av Uppsalas stadsdelar. Uppsalahem har ett aktivt samarbete med bland annat andra fastighetsägare, Polis och andra berörda myndigheter, lokala näringsidkare, civilsamhället och barn- och ungdomsverksamhet för att skapa tryggare och säkrare bostadsområden.  

Läs mer om Uppsalahems arbete med social hållbarhet i vår Års- och hållbarhetsredovisning.