Uppsalahem kan enbart överväga kamerabevakning i de fall synnerligen svåra störningar, allvarlig skadegörelse eller brottslig aktivitet förekommer. Nedskräpning, rökning och mindre allvarlig skadegörelse i gemensamhetsytor så som trapphus och källare är inte tillräckligt för att kameraövervaka.

Eftersom kameraövervakning är en av de hårdast reglerade åtgärderna en hyresvärd kan genomföra så måste Uppsalahem först vidta alla andra för oss tänkbara och rimliga åtgärder. Exempel på åtgärder som normalt föregår kameraövervakning kan vara att begränsa tillträde till ytor eller taggbehörigheter.

På platser där det rör sig mycket människor begränsas ytterligare Uppsalahems möjlighet att kameraövervaka eftersom väldigt många ”oskyldiga” människor fångas på film. Kameran måste vägas mot dessa individers personliga integritet.

Uppsalahem arbetar kontinuerligt med kameraövervakningen som en av flera åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med problem i våra fastigheter. Vi utvärderar redan uppsatta kameror och diskuterar löpande internt möjlighet att sätta upp nya kameror. Kameraövervakning är inte ett avslut på vårt arbete med problem i en fastighet, en uppsatt kamera är en del i ett pågående arbete.