Vår miljöriktlinje omfattar all verksamhet i Uppsalahemkoncernen och har till syfte att beskriva det övergripande sättet att hantera miljöfrågor. 

Holmfrid 5

Holmfrid är vårt klimatsmart boende i Svartbäcken.

Uppsalahems miljöriktlinje

Uppsalahems miljöarbete bygger på öppenhet, långsiktighet och ständig förbättring. I hela vår verksamhet och vårt sätt att arbeta strävar vi efter att minska vår negativa miljö- och klimatpåverkan. Vi är det gröna bostadsbolaget som vill driva utvecklingen framåt och vara en förebild i vår bransch.

Vi arbetar tillsammans för att:

  • Hushålla med resurser och öka återanvändningen
  • Minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi
  • Förebygga föroreningar och minimera användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen
  • Erbjuda våra kunder god inomhus- och utomhusmiljö

Miljöarbetet utgår från aktiv samverkan med kunder och samarbetspartners för att lära av varandra och utveckla nya lösningar. Vi underlättar för våra kunder att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader ställer vi miljökrav.

Vi utgår från Uppsala kommuns policy för hållbar utveckling och uppfyller lagar och bindande krav. Miljöriktlinje omfattar all verksamhet i Uppsalahemkoncernen och alla medarbetare ansvarar för att den följs.

Denna riktlinje är att likställa med miljöpolicy enligt ISO 14001.