Vår miljöpolicy omfattar all verksamhet i Uppsalahemkoncernen och har till syfte att beskriva det övergripande sättet att hantera miljöfrågor. 

Holmfrid är vårt klimatsmart boende i Svartbäcken.

Uppsalahems miljöpolicy 

Uppsalahems miljöarbete bygger på öppenhet, långsiktighet och ständig förbättring. I hela vår verksamhet och vårt sätt att arbeta strävar vi efter att minska vår negativa miljö- och klimatpåverkan. Vi är det gröna bostadsbolaget som vill driva utvecklingen framåt och vara en förebild i vår bransch.

Vi arbetar tillsammans för att:

  • Hushålla med resurser och öka återanvändningen
  • Minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi
  • Förebygga föroreningar och minimera användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen
  • Erbjuda våra kunder god inomhus- och utomhusmiljö

Miljöarbetet utgår från aktiv samverkan med kunder och samarbetspartners för att lära av varandra och utveckla nya lösningar. Vi underlättar för våra kunder att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader ställer vi miljökrav.

Vi utgår från Uppsala kommuns policy för hållbar utveckling och uppfyller lagar och bindande krav. Miljöpolicyn omfattar all verksamhet i Uppsalahemkoncernen och alla medarbetare ansvarar för att den följs.

Exempel på åtgärder och aktiviteter som vi arbetar med:
Har certifierat Linnéhuset och Holmfrid enligt Miljöbyggnad klass Silver.

100 procent av köpt el från vattenkraft. 
Har byggt Uppsalas första Svanenmärkta hus, Frodeparken.

Konverterat 24 oljeanläggningar. 

Eget vindkraftverk som producerar el motsvarande ca 30% av vår elanvändning.

Vid utbyte av fordon tas miljöhänsyn. Biogas och elbil finns i fordonsparken. 
Minskat energianvändningen med 17% sedan 2007.  

Eldrivna arbetsredskap. 
Fastighetsnära källsortering i bostadsområden.

Gett ut en grön obligation för hållbara investeringar.
Alla medarbetare har gått en grundläggande miljöutbildning. Koldioxidneural fjärrvärme till alla nyproducerade hus.  
Laddstationer för elfordon i bostadsområden.  Främjar ny energiteknik genom installation av solfångare och solceller.
Individuell mätning av varm- och kallvatten i förnyelse, nyproduktion samt där det möjligt i befintligt bestånd.

Kemikalier väljs med hänsyn till mijlön, alla produkter bedöms i Sunda hus.