Vår miljöriktlinje omfattar all verksamhet i Uppsalahemkoncernen och har till syfte att beskriva det övergripande sättet att hantera miljöfrågor.

Holmfrid 5

Holmfrid är vårt klimatsmart boende i Svartbäcken.

Uppsalahems miljöriktlinje

Uppsalahems miljöarbete bygger på långsiktighet, öppenhet och ständig förbättring. Vi är en hållbar samhällsbyggare och förebild som driver utvecklingen framåt genom innovation, dialog och samarbeten. Vi arbetar för att minska klimatutsläppen i den takt som krävs enligt Paris-avtalet och förbereder våra fastigheter för ett förändrat klimat.

I hela vår verksamhet arbetar vi tillsammans för att minska vår egen, våra leverantörers och våra hyresgästers miljö- och klimatpåverkan. Viktiga områden för oss är att:

  • Minska energianvändningen och dess klimatpåverkan samt öka andelen egenproducerad förnybar energi

  • Hushålla med resurser och främja cirkulära lösningar, tex genom bevarande och återbruk, samt sortera avfall som uppstår

  • Välja material och produkter fria från farliga ämnen och med låg klimatpåverkan

  • Minska utsläpp från resor och transporter

  • Omhänderta och stärka viktiga ekosystemtjänster och biologisk mångfald

 

Vi inkluderar miljöaspekter i våra investeringsbeslut och utvecklar och förvaltar våra fastigheter med god inomhus- och utomhusmiljö där det är lätt för hyresgäster att leva hållbart.

Alla medarbetare har ett ansvar att följa vår miljöriktlinje och ha god kunskap om viktiga miljöfrågor i sitt arbete. Vi uppfyller lagar och bindande krav.

Vi utgår från Agenda 2030 och Uppsala kommuns policy för hållbar utveckling.