Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Uppsalahem AB, orgnr: 556137-3589, Box 136, 751 04 Uppsala är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag. Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt, dso.uppsalahem@jpinfonet.se

NÄR DU ÄR AKTUELL FÖR EN BOSTAD HOS OSS

När du är aktuell för en bostad hos oss behöver vi behandla dina personuppgifter. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning där Uppsalahems berättigade intresse är att kunna administrera ett kommande hyresförhållande. Då kan vi komma att behöva till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi kan göra en kreditupplysning, hämta uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandla anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Om du erbjuds en studentbostad kommer vi att behandla antagningsbesked eller andra intyg som styrker att du kommer att studera under hyrestiden.

UNDER HYRESFÖRHÅLLANDET

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Den rättsliga grunden för behandlingen är hyresavtalet. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Dina uppgifter kan också komma att lämnas ut till andra hyresvärdar i form av boendereferenser.

Vi kan behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du bor i en studentbostad kommer vi till exempel att kontrollera att du studerar. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Personuppgiftsbiträden kan komma att användas för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag som omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss och handlingar vi själva upprättar, till exempel hyresavtal, brev och intyg. Vi måste spara allmänna handlingar under en viss tid. När vi får rensa allmänna handlingar framgår av vår informationshanteringsplan. Rensning av personuppgifter hanteras i enlighet med detta.

DINA RÄTTIGHETER

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på registrator@uppsalahem.se. Du når vårt dataskyddsombud på dso.uppsalahem@jpinfonet.se. Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge synpunkter till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).