Vi är stolta över att vi sedan 2011 är certifierade enligt ISO 14001 och sedan 2014 är även Studentstaden miljöcertifierade.

Vi har många möjligheter till återvinning i våra miljöstugor.

En av de viktigaste beståndsdelarna i miljöledningssystemet är löftet om ständig förbättring och minskad miljöpåverkan. Uppsalahems fokus ligger på de områden där det för vår del finns störst miljöpåverkan, energi, avfall och material, resor och transporter samt ekosystemtjänster och biologisk mångfald.  

Utifrån dessa sex områden har det tagits fram övergripande mål och handlingsplaner med aktiviteter som leder till en bättre miljö. I affärsplanen finns även ett antal miljönyckeltal som följs upp för att säkerställa att de insatser vi gör leder till det resultat vi önskar. 

Vårt miljöarbete granskas 

Uppsalahem, liksom alla miljöcertifierade företag, granskas varje år av en extern revisor. Revisorns jobb är att säkerställa att företaget uppfyller de löften som avgetts. Vart tredje år hålls en mer omfattande revision då företaget ska omcertifieras för att kunna behålla sin certifiering. I miljöriktlinje kan du läsa om en del av vad vi har åtagit oss.