På några platser använder Uppsalahem kamerabevakning i till exempel trapphus och källargångar för att skapa trygghet för våra hyresgäster och i våra bostadsområden. Det inspelade materialet hanteras enligt gällande lagar vilket beskrivs nedan. Där det finns kameror sitter alltid skyltar med information om att kamerabevakning sker.

Rättslig grund och ändamål

Den rättsliga grunden som Uppsalahem använder vid kamerabevakning är intresseavvägning. Det innebär att en intresseavvägning görs mellan Uppsalahems intresse av att kamerabevaka och den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten. Anledningen till att Uppsalahem använder kameror på vissa platser är för att förebygga och förhindra brott, störningar, skadegörelse eller liknande samt underbygga rättsliga anspråk. Uppsalahems intresse av att kamerabevaka vägs mot de enskilda personernas intresse av att inte bli filmade.

Lagring och utlämnande

Materialet lagras i en vecka innan det raderas. I undantagsfall kan material sparas längre, exempelvis om det behövs för att utreda ett brott.

Det är i första hand Uppsalahem som använder materialet. Endast en begränsad krets personer på Uppsalahem har tillgång till det. Material kan dock komma att lämnas ut till brottsförebyggande myndigheter såsom Polismyndigheten eller till en kommun eller myndighet som ansvarar för räddningstjänst.

Dina rättigheter

Du har som utgångspunkt rätt att begära bekräftelse på om du förekommer på film samt begära att få ut det inspelade materialet där du förekommer. Som personuppgiftsansvarig måste Uppsalahem ta hänsyn till andra personers integritet och med anledning av det kan undantag från denna rätt göras. Du har även rätt att begära rättelse eller radering samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen.

Om du vill begära något av ovanstående kan du kontakta Uppsalahem på registrator@uppsalahem.se. Du når vårt dataskyddsombud på dso.uppsalahem@jpinfonet.se. Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge synpunkter till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).