Uppsalahems har valt att följa SABOs (de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation) process om hur en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt går till.

Riktlinjer och hanteringsordning

Bostadsföretaget beslutar om riktlinjer och handlingsordning. I detta skede fastställs även värderingsprincipen.

Hyresgästerna bildar bostadsrättsförening och lämnar intresseanmälan

Innan en bostadsrättsförening bildas är det viktigt att ta reda hur många av de boende i fastigheten som är intresserade av en ombildning. För att ha möjlighet att ombilda måste minst två tredjedelar av de boende i en fastighet vara intresserade. Medlemmarna i föreningen väljer en styrelse, fastställer stadgar, väljer ett namn på föreningen och registrerar den hos Bolagsverket. Ta även kontakt med Uppsalahem för att göra en intresseanmälan om att förvärva fastigheten.

Bostadsföretaget utreder, analyserar och beslutar om att eventuellt ska gå vidare

Både köpare och säljare måste göra och bekosta sina egna utredningar, analyser och bedömningar av affären innan beslut om att gå vidare kan tas.

Marknadsvärdering, utformning av köpeavtal och beslut om försäljning

Fastigheten värderas efter de värderingsprinciper som styrelsen fastställt. Värderingen görs för varje objekt, av en extern auktoriserad värderare. Vid en eventuell försäljning måste Uppsalahem erbjuda bostadsrättsföreningen att få köpa huset, om det godkänns av Uppsalahems styrelse och kommunfullmäktige.

Bostadsrättsföreningen får erbjudande och inleder en beslutsprocess

Bostadsrättsföreningen upprättar en ekonomisk plan, tillsammans med en konsult och tar kontakt med banker/låneinstitut. Om de ekonomiska förutsättningarna finns kallar bostadsrättsföreningen till köpstämma för att ta det formella beslutet om att köpa fastigheten.

Bostadsrättsföreningen köper fastigheten

Om bostadsrättsföreningen fått ett erbjudande om att förvärva fastigheten och fler än två tredjedelar av de boende röstat positivt till ett köp skriver Uppsalahem och föreningen under ett köpekontrakt. När fastigheten är förvärvad tecknas ett upplåtelseavtal och föreningen upplåter lägenheterna med bostadsrätt till hyresgästerna. De betalar insatserna för bostadsrätterna till föreningen och blir formellt ägare av sina bostadsrätter. När föreningen äger fastigheten är den ansvarig för förvaltningen av den och för eventuella hyresgäster som valt att inte vara med i föreningen.

Att vara hyresgäst hos sina grannar

Om ombildning blir aktuell i en fastighet där inte alla vill köpa sin lägenhet, blir bostadsrättsföreningen hyresvärd för dem som fortfarande vill hyra sitt boende. Hyran fastställs liksom tidigare vid förhandlingar med Hyresgästföreningen eller Hyresnämnden och bostadsrättföreningen har samma skyldigheter och ansvar mot sina hyresgäster som bostadsföretaget har.

Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll

När Uppsalahems styrelse har beslutat sig för att gå vidare med en utredning om ombildning kommer HLU (hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll) att stoppas i dessa fastigheter.

Värderingsprincip

Styrelsen för Uppsalahem har beslutat att i de fall fastigheter ska ombildas/säljas ska det ske till ett pris som motsvarar det sammanlagda värdet för bostadsrätterna. Värdering ska ske för varje objekt för sig av extern auktoriserad värderare.

Aspekter att beakta vid ombildning

- Sociala/socioekonomiska aspekter

- Omfattningen av olika upplåtelseformer i området. Det ska finnas minst 30 % av hyresrätter kvar i en stadsdel efter ombildning.

- Stadsbyggnadsmässiga aspekter

- Företagsekonomiska aspekter

- Bostadsrättsmässiga aspekter. Minst 67 % av de boende i en fastighet skall vara intresserade av en ombildning.

Fastighetsdelning

När en intresseanmälan om ombildning endast gäller en del av en fastighet har styrelsen beslutat att de extra kostnader som uppkommer i samband med fastighetsdelningen kommer att debiteras föreningen. Dessa kostnader kommer att vara utöver det indikativa bud Uppsalahem ger föreningen.