Det finns bara ett jordklot och det ska räcka åt oss alla. Vi tar ett stort ansvar för klimatet och miljön.

Uppsalahem har ett vindkraftverk utanför Sundsvall.

Vi har möjlighet att påverka människor och andra företag och sporras av att se vad andra åstadkommer inom miljöområdet. Här är några av våra aktiviteter och projekt som vi är extra stolta över.

Du kan även läsa om många hållbarhetsfrågor i vår hållbarhetsredovisning. 

Vi bygger miljösmarta hem

Vi bygger energieffektiva hus med god inomhusmiljö och ställer miljökrav på materialen. Alla våra nybyggda hus har hög miljöstandard och uppfyller miljökraven för Miljöbyggnad Silver eller Svanenmärkta hem.

Vi minskar klimatpåverkan

Uppvärmning av alla bostäder står för största delen av vår direkta klimatpåverkan. Tack vare energieffektiviseringar och lägre utsläpp från fjärrvärmen har vi minskat vår totala klimatpåverkan med 40 procent från år 2004. En extra insats för klimatet är att vi sedan 2013 köper biobaserad, koldioxidneutral fjärrvärme till alla nya byggnader. Vi för en löpande dialog med Vattenfall som är vår största energileverantör. Vi arbetar även för en fossilbränslefri fordonspark 2020, samt fossilbränslefri maskinpark och klimatneutrala upphandlade transporter till år 2023. För att uppmuntra medarbetare att cykla jobbar vi med cykelvänliga arbetsplatser.

Vi minskar energianvändningen

Vi jobbar ständigt med att minska energianvändningen, till exempel genom att installera energisnål LED-belysning, individuell mätning av vatten och genom energibesparande renoveringar. Sedan 2007 har energianvändningen minskat med 18,7%. Läs mer om hur vi skapar energieffektiva bostäder

Vi inspirerar våra hyresgäster att minska sitt klimatavtryck 

Uppsalahem och ICA tog initiativ till pilotprojektet Klimaträtt som syftade till att göra det enklare att minska klimatavtrycket i vardagen. Under ett halvår testade hyresgäster att mäta sitt klimatavtryck i en mobilapp. Projektet resulterade i att aktiva deltagare minskade sitt klimatavtryck med hela 31%. Se filmen om projektet. Projektet fick pris av FN och har även tagit emot den europeiska utmärkelsen CEEP CSR Label.

Under våren 2019 lanserat vi en storskalig fortsättning under namnet Klimatlätt.

Vi har ett eget vindkraftverk

Uppsalahems eget vindkraftverk står på Nötåsen utanför Sundsvall. Produktionen under 2017 var 6,2 miljoner kWh vilket motsvarar cirka 30 % av elen som behövs till hissar, tvättstugor belysning med mera i våra hus. Den el som Uppsalahem köper kommer från ursprungsmärkt vattenkraft. 

Nordens största solcellsfasad på bostadshus

Fasaden på Frodeparken är täckt av solcellspaneler som producerar omkring 70 000 kWh per år. Det motsvarar knappt 30 lägenheters genomsnittliga årsförbrukning av hushållsel. Genom att producera förnybar energi bidrar vi aktivt till att minska vår klimatpåverkan. Frodeparken är även Uppsalas första Svanenmärkta hem.

Vi är miljöcertifierade

Vi är certifierade enligt standarden ISO 14001. Det innebär att vi arbetar systematiskt med miljöfrågor och strävar efter ständig förbättring. Fokus ligger på de områden där vi har störst miljöpåverkan: energi, produkter och avfall. Här kan du läsa vår miljöpolicy och våra miljömål. Sedan 2015 hållbarhetsredovisar vi enligt det internationella ramverket GRI. Läs vår hållbarhetsredovisning här.

Vi ger ut grön obligation för hållbart byggande

2015 gav vi för första gången ut en grön obligation. Genom att köpa gröna obligationer kan investerare bidra till en bättre miljö. Obligationen syftar till att finansiera nyproduktion av byggnader med hållbara och gröna kvalitetsmärkningar. Läs mer.

Uppsala klimatprotokoll

Vi är stolta och aktiva medlemmar i Uppsala klimatprotokoll. Tillsammans med 37 andra medlemmar arbetar vi gemensamt för att sänka våra utsläpp och uppnå Uppsalas långsiktiga klimatmål: Fossilfritt och Förnybart 2030 samt Klimatpositivt 2050. För att påskynda omställningen har Klimatprotokollet lanserat 30 klimatutmaningar. Varje medlem måste anta mins 5 av dessa. Uppsalahem har antagit hela 16 utmaningar.

Genom fokusgrupper för byggmaterialval, energi, hållbara godstransporter, hållbart resande och hållbar stadsdelsutveckling möjliggörs samverkan, inspiration samt erfarenhets- och kunskapsutbyte inom de olika områdena. Tillsammans når vi lägre! Läs mer om klimatprotokollet här.

Allmännyttans klimatinitiativ

Vi har antagit allmännyttans klimatinitiativ! Det är ett gemensamt upprop inom allmännyttan som genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte ska minska utsläppen av växthusgaser. Genom att arbeta tillsammans kan omställningen ske snabbare. Genom att samla allmännyttans kraft som en stor beställare kan gemensamma klimatkrav ställas för att driva på utvecklingen.

Genom initiativet åtar vi oss två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030.
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Vi är även delaktiga i samtliga frivilliga fokusområden:

  • Effekttoppar och förnybar energi
  • Krav på leverantörer
  • Klimatsmart boende

Läs mer om initiativet hos SABO.