Uppsalahem har som kommunägt företag en styrelse vars politiska sammansättning speglar Uppsala kommunfullmäktige. Som representant för Uppsalahem ingår bolagets vd.

Styrelsens nio ledamöter och fem suppleanter är valda av kommunfullmäktige. Ägaridé och Ägardirektiv för Uppsalahem fastställs av kommunfullmäktige och av styrelsen för Uppsala Stadshus AB.

Styrelsen sammanträder vanligen sju gånger per år och inför varje styrelsemöte träffas styrelsens arbetsutskott för att förbereda de ärenden som ska tas upp på mötet. Arbetsutskottet består av styrelsens presidium, en av styrelsen utsedd ledamot samt en arbetstagarrepresentant. Vid behov hålls extra styrelse- och arbetsutskottsmöten. Till styrelsesammanträdena kallas förutom ledamöter även suppleanter och representanter utsedda av arbetstagarorganisationerna, men de har inte rösträtt.

Uppsalahems vd är, med stöd av tjänstemän i bolaget, föredragande vid styrelsens sammanträden. Vid styrelsemötet då årsredovisningen fastställs redogör bolagets revisorer för sina iakttagelser från förvaltnings- och bokslutsrevisionen.

 

Uppsalahems styrelse

ELNAZ ALIZADEH (S)

Ordförande och ledamot

 Ladda ner högupplöst bild

Paul Eskilsson (MP)

Förste vice ordförande och ledamot

 Ladda ner högupplöst bild

CECILIA FORSS (M)

Andre vice ordförande och ledamot

 Ladda ner högupplöst bild

PER MARKUS RISMAN (V)

Tredje vice ordförande och ledamot

 Ladda ner högupplöst bild

CIA GAD BÖCKMAN (S)

Ledamot

 Ladda ner högupplöst bild

ANDERS WESTERLIND (L)

Ledamot

 Ladda ner högupplöst bild

KARIN BENNEMO (V)

Suppleant

 Ladda ner högupplöst bild

CHRISTER SOLANDER (S)

Ledamot

 Ladda ner högupplöst bild

CHRISTINA JUTTERSTRÖM (S)

Suppleant

 Ladda ner högupplöst bild

JONAS SJÖGREN (S)

Suppleant

 Ladda ner högupplöst bild

STAFFAN LINDER (M)

Suppleant

 Ladda ner högupplöst bild

MARIS RASUL (M)

Suppleant

 Ladda ner högupplöst bild

Harald Klomp (KD)

Harald Klomp (KD)

Ledamot

KENNY JONSSON (C)

Ledamot

 Ladda ner högupplöst bild

MATTIAS TEGEFJORD

VD

 Ladda ner högupplöst bild

Arbetstagarrepresentanter

Kim Nilsson

Ledamot, Fastighetsanställdas förbund

Rikard Ohlström

Ledamot, Vision