Uppsalahem har som kommunägt företag en styrelse vars politiska sammansättning speglar Uppsala kommunfullmäktige. Som representant för Uppsalahem ingår bolagets vd.

Styrelsens nio ledamöter och fyra suppleanter är valda av kommunfullmäktige. Ägardirektiven för Uppsalahem fastställs av kommunfullmäktige och av styrelsen för Uppsala Stadshus AB.

Styrelsen sammanträder vanligen sex gånger per år och inför varje styrelsemöte träffas styrelsens arbetsutskott för att förbereda de ärenden som ska tas upp på mötet. Arbetsutskottet består av styrelsens presidium, en arbetstagarrepresentant samt två suppleanter med närvarorätt. Vid behov hålls extra styrelse- och arbetsutskottsmöten. Till styrelsesammanträdena kallas förutom ledamöter även suppleanter och representanter utsedda av arbetstagarorganisationerna, men de har inte rösträtt.

Uppsalahems vd är, med stöd av tjänstemän i bolaget, föredragande vid styrelsens sammanträden. Vid styrelsemötet då årsredovisningen fastställs redogör bolagets revisorer för sina iakttagelser från förvaltnings- och bokslutsrevisionen.

 

Uppsalahems styrelse

Elnaz Alizadeh (S)

Ordförande

 Ladda ner högupplöst bild

INGELA EKRELIUS (V)

Vice ordförande

 Ladda ner högupplöst bild

Cecilia Forss (M)

2:e vice ordförande

 Ladda ner högupplöst bild

Björn Wall (S)

Ledamot

 Ladda ner högupplöst bild

Tor Bergman (M)

Ledamot

 Ladda ner högupplöst bild

Staffan Linder (M)

Suppleant

 Ladda ner högupplöst bild

Paul Eskilsson (MP)

Ledamot

 Ladda ner högupplöst bild

Kristina Jonsson (C)

Ledamot

 Ladda ner högupplöst bild

KIJAN KARIMI (S)

Ledamot

 Ladda ner högupplöst bild

JOSEF AGNARSSON (KD)

Suppleant

 Ladda ner högupplöst bild

Peter Nordgren (L)

Ledamot

 Ladda ner högupplöst bild

Lene Schill (MP)

Suppleant

 Ladda ner högupplöst bild

Suppleant

Håkan Pettersson (S)

Suppleant

Stefan Sandberg

VD

 Ladda ner högupplöst bild

Arbetstagarrepresentanter

Kim Nilsson

Ledamot, Fastighetsanställdas förbund

Malin Ericsson

Ledamot, Vision

Karolina Falk Malm

Suppleant, Vision