Uppsalahem är ett kommunägt aktiebolag med en politiskt sammansatt styrelse. Arbetet sker i en praktisk och effektiv linjeorganisation där alla affärs- och verksamhetsområden har tydliga indelningar och väl inarbetade arbetsmetoder för uppföljning.

Ägar- och koncernstruktur

Uppsala kommuns bolag Uppsala Stadshus AB äger 100 procent av aktierna i Uppsalahem AB. Uppsalahemkoncernen består av moderbolaget Uppsalahem AB.

Styrningsprocess

Uppsalahem följer ägarnas direktiv samt de bolagsordningar som styr verksamheten. Varje år fastställer styrelsen koncernens inriktning och mål i en affärsplan med utgångspunkt i ägarnas krav och direktiv som de beskrivs i kommunens verksamhetsplan (mål & budget), samt företagets vision och önskade position. Inriktning och mål bryts ner till konkreta effektmål för organisationen. Utifrån inriktnings- och effektmålen skapar sedan affärsområden och verksamhetsområden egna avdelningsplaner.

Ägardirektiv ur Mål & Budget 2017 - 2019

Uppsalahem AB bidrar till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och bygga hyresfastigheter i Uppsala. Uppsalahem AB erbjuder kunderna det boende de vill ha i olika faser i livet.

Det innebär att Uppsalahem AB:

Med utgångspunkt i den av kommunfullmäktige antagna bostadspolitiska strategin, ska Uppsalahem bidra till att nya lägenheter tillkommer i kommunen. 
Uppsalahem ska erbjuda minst sju procent av uthyrningarna per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand. (Uthyrning definieras som det antal lägenheter AB Uppsalahem hyr ut per år). 

Uppsalahem ska vara en aktiv part i Uppsalas stadsutveckling och därmed samverka med övriga bolag och nämnder i arbetet med att utveckla nya och förnya befintliga stadsdelar. 

I arbetet med hållbar stadsutveckling ska Uppsalahem särskilt fokusera på energibesparingar i rekordårens flerbostadsområden samt att minska boendesegregationen. 
Uppsalahem ska verka för ett brett utbud av kommersiell och samhällelig service i de områden där Uppsalahem verkar. 

Utifrån allmännyttans grunder och affärsmässiga principer ska Uppsalahem söka uppnå en hög nyproduktionsnivå av hyreslägenheter per år. 

Uppsalahem ska använda bostadsförmedlingen för förmedling av befintliga och tillkommande lediga hyresbostäder enligt särskilt avtal i likhet med andra aktörer. 

Uppsalahem AB är undantaget från kravet att följa Uppsala kommuns finanspolicy då en egen finanspolicy finns.

Som ett extra ägardirektiv gäller, utöver ovan, också att 270 lägenheter per år under 2017 och 2018 erbjuds boende till nyanlända med uppehållstillstånd.

Avkastningskrav

2017–2019

Resultat efter finansnetto som lägst:           214 ( år 2017)            225 (2018)                 225 (2019)

Utdelningsprincip

I enlighet med lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsföretag uppgår utdelningen från Uppsalahem AB till av ägaren tillskjutet kapital (bolagets aktiekapital) multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan plus en procentenhet.