Vi ställer särskilda krav på våra leverantörer och entreprenörer i alla upphandlingar, bland annat kring arbetsrättsliga villkor, där vi föreskriver att leverantören ska betala ut avtalsenliga löner och att arbetarna ska ha rätt till semester.

Hållbarhetskrav i våra upphandlingar

Eftersom Uppsalahem ägs till fullo av Uppsala kommun lyder bolaget under lagen om offentlig upphandling (LOU). Alla nya medarbetare utbildas i hur lagen fungerar och i regler för upphandling och inköp på Uppsalahem. 

Från och med 2018 ställer Uppsalahem hållbarhetskrav i alla upphandlingar. Alla som är ansvariga för att upphandla en vara, tjänst eller byggentreprenad måste verifiera att alla hållbarhetskrav enligt den antagna checklistan är uppfyllda. Denna kontrolleras sedan av hållbarhetsansvarig och om kraven inte uppfylls eller behandlas ställs upphandlingen in. För att säkerställa att hållbarhetskraven i våra upphandlingar följs sker årligen fyra revisioner.

Vid vissa upphandlingar har vi till exempel ett krav om att leverantören ska upplåta praktikplatser för personer som står långt från arbetsmarknaden, eller erbjuda sommarjobb. Detta sker till exempel vid upphandlingar som gäller lokalvård, fastighetsskötsel och avfallshantering. På så vis ges praktikanterna erfarenhet och kunskap som underlättar vid framtida jobbsökande. 

 

Jämställdhet och mänskliga rättigheter i våra upphandlingar

I alla upphandlingar som Uppsalahem genomför ingår krav om att leverantören ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Vi begär att anbudsgivaren ska ha en upprättad policy eller handlingsplan för jämställdhet som beskriver vilka aktiva åtgärder leverantören eller entreprenören åtar sig för att motverka diskriminering och öka jämställdheten i organisationen. Exempel på aktiva åtgärder anbudsgivaren ska rapportera är hur de jobbar för att eliminera oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män och hur de verkar för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. För företag som inte uppfyller kraven finns ett fönster på sex till tolv månader att upprätta en ny policy eller handlingsplan för jämställdhet.

Vad gäller mänskliga rättigheter i upphandlingar arbetar vi enligt Uppsala kommuns riktlinjer. Det innebär att vi säkerställer att FN-stadgan- och Europakonventionen för mänskliga rättigheter efterlevs i leverantörskedjan i framtagandet av produkter och tjänster. Detsamma gäller barns rättigheter, där vi i enlighet med FN:s konvention om barnens rättigheter kräver att barnarbete inte får förekomma någonstans i leverantörskedjan.