Vi ställer hållbarhetskrav på alla våra leverantörer och entreprenörer i alla upphandlingar. Både miljökrav och sociala krav det handlar om allt från fordon, kemikalieanvändning till att arbetsrättsliga villkor som avtalsenliga löner och att arbetarna ska ha rätt till semester.

Hållbarhetskrav i våra upphandlingar

Uppsalahem ägs till fullo av Uppsala kommun och vi lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU). Alla nya medarbetare utbildas i hur lagen fungerar och i regler för upphandling och inköp på Uppsalahem.

Uppsalahem ställer hållbarhetskrav i alla upphandlingar. Alla som är ansvariga för att upphandla en vara, tjänst eller byggentreprenad ska säkerställa att hållbarhetskrav ställs enligt en intern checklista. Vår hållbarhetsstrateg hjälper vid behov till med kravställningen. Utan ifylld hållbarhetschecklista får inte upphandlingen publiceras.

Uppföljning av hållbarhetskrav

För att säkerställa att hållbarhetskraven i våra upphandlingar följs har vi ett startmötet med leverantören där de får redovisa hur de ska hantera våra krav inom uppdraget. Sedan väljer vi ut fyra av våra leverantörer varje år för uppföljning.

Vi väljer ut leverantörer bland annat baserat på inköpsvärde och bedömning av miljöpåverkan. Vid revisionstillfället åker avtalsansvarig och hållbarhetsstrateg tillsammans ut till leverantören och gör platsbesök. Syftet är dels att kontrollera att de levererar det vi har beställt, men det är också ett tillfälle för dialog där vi tillsammans kan bli ännu bättre. Vi får veta hur våra hållbarhetskrav upplevs och om de är tydliga. Revisionerna leder ofta till att vi får värdefull input för kommande upphandlingar.

Praktikplatser

Vid vissa upphandlingar har vi till exempel ett krav om att leverantören ska upplåta praktikplatser och sommarjobb till personer som står utanför arbetsmarknaden. Det gör vi till exempel vid upphandlingar som gäller lokalvård, fastighetsskötsel och avfallshantering. Det här ger människor nya erfarenheter och kunskap som är viktigt steg in på arbetsmarknaden.

Jämställdhet och mänskliga rättigheter i våra upphandlingar

I alla upphandlingar som Uppsalahem genomför ingår krav om att leverantören ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Vi begär att anbudsgivaren ska ha en upprättad policy eller handlingsplan för jämställdhet som beskriver vilka aktiva åtgärder leverantören eller entreprenören åtar sig för att motverka diskriminering och öka jämställdheten i organisationen. Exempel på aktiva åtgärder anbudsgivaren ska rapportera är hur de jobbar för att eliminera oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män och hur de verkar för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. För företag som inte uppfyller kraven finns ett fönster på sex till tolv månader att upprätta en ny policy eller handlingsplan för jämställdhet.

Vad gäller mänskliga rättigheter i upphandlingar arbetar vi enligt Uppsala kommuns riktlinjer. Det innebär att vi säkerställer att FN-stadgan- och Europakonventionen för mänskliga rättigheter efterlevs i leverantörskedjan i framtagandet av produkter och tjänster. Detsamma gäller barns rättigheter, där vi i enlighet med FN:s konvention om barnens rättigheter kräver att barnarbete inte får förekomma någonstans i leverantörskedjan.