Uppsalahems hyresfastigheter i Eriksberg står inför en nödvändig och av många önskad renovering. Fastigheterna är snart 50 år gamla och behöver rustas dels för att vara fortsatt funktionsdugliga och dels för att möta framtida krav på boende. Uppsalahems styrelse har nu beslutat att införa en renoveringsmodell för Eriksberg som ger utrymme för valfrihet för att passa individers olika behov och boendesituation. Modellen har vi valt att kalla ”Eriksbergsmodellen”.

Debatten kring renoveringar i Uppsala, och i Eriksberg, har stundtals haft ett högt tonläge. Det är lätt att förstå att människor blir oroliga när det gäller renoveringar och att det skapar känslor. Samtidigt finns också en förståelse för att renoveringar behöver göras. Av en nyligen genomförd undersökning bland våra hyresgäster i Eriksberg, som Uppsalahem lät analys- och undersökningsföretaget Novus göra, framgår att tre av fyra hyresgäster ser behovet av renoveringar. Det gäller inte minst ventilation och stammar. Drygt hälften av hyresgästerna efterfrågar dessutom en högre standard på lägenheterna. Samtidigt finns en oro över att hyreshöjningarna ska göra det omöjligt att bo kvar, även om en majoritet av de tillfrågade har förståelse för att en renovering också innebär en höjning av hyran.

Som kommunalt bostadsbolag med uppdrag att ta både affärsmässig hänsyn och ett samhällsansvar är det Uppsalahems uppgift att väga samman olika önskemål. Uppsalahems ambition är varken att ”lyxsanera” eller ”renovräka”. Vi vill skapa förutsättningarna för socialt hållbara områden där våra hyresgäster trivs och känner sig trygga även i framtiden, med fler människor i rörelse, bättre service och trygga bostäder att leva i. Och självklart ska det ske med rimliga hyresnivåer där de allra flesta har förutsättningar att bo kvar. Därför har det varit den nuvarande styrelsens högsta prioritet att ta fram en renoveringsmodell som möter de olika krav som våra kunder har.

Den renoveringsmodell för Eriksberg som Uppsalahems styrelse nu har beslutat att införa ger utrymme för valfrihet för att passa de flestas önskemål och boendesituation. För att säkra möjligheten till lägsta möjliga hyresnivå för den enskilda hyresgästen gör Uppsalahem en noggrann utvärdering av renoveringsbehovet i varje fastighet och fastslår därefter en lägsta renoveringsnivå som måste genomföras som kan innefatta exempelvis stambyte och el. Den lägsta nivån kallas bas. Därefter kommer varje fastighet få ett antal valbara paket som hyresgästen individuellt kan välja efter tycke och plånbok. Det kan gälla exempelvis golv, väggar och byte av kök. Eftersom hyressättningen enligt lag ska spegla bostadens standard innebär Eriksbergsmodellen en chans för våra enskilda hyresgäster att till stor del själva påverka sin nya hyra.

I beslutet som Uppsalahems styrelse har fattat ingår att hyresnivån för renovering på Marmorvägen 9 (den första etappen) enligt basnivån bör vara en höjning på ungefär 25 procent. Inom kort inleder vi hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen. Ju snabbare vi kan gå i mål med den, desto snabbare kan vi ge klara besked till våra hyresgäster.

Det är viktigt för oss att våra hyresgäster känner sig trygga under renoveringsperioden. För att säkerställa att varje hyresgästs behov tillgodoses har vi en beprövad arbetsmetod med våra ombyggnadssamordnare som hjälper till i processen med de val som ska göras av hyresgästen. Ombyggnadssamordnaren kan också erbjuda hjälp för de hyresgäster som ser renoveringen som ett tillfälle att byta bostad för att anpassa boendet till exempelvis en ny livssituation. Att våra ombyggnadssamordnare är omtyckta vet vi av erfarenhet från tidigare renoveringar på exempelvis Gröna gatan i Sala backar där hyresgästerna vittnat om att de känt sig väl omhändertagna genom hela processen.

Uppsalahem vill verka för ett Uppsala för alla. Det innebär att vi drivs av en vilja att skapa områden och bostäder som är attraktiva och trygga för många.  Med den nya renoveringsmodellen för Eriksberg som vi nu har beslutat om ger vi möjlighet för våra hyresgäster i Eriksberg att känna sig trygga – både under renoveringsperioden och med den nya hyran.

Fakta: 

  • Uppsalahem har drygt 30 000 uppsalabor boendes i sina lägenheter.
  • Eriksberg byggdes under 1950- och 60-talen efter stadsarkitekten Gunnar Leches idéer.
  • Området är ett av Uppsalahems mest omtyckta områden, 9 av 10 hyresgäster trivs.
  • 3 av 4 av Uppsalahems hyresgäster i Eriksberg, anser att deras fastighet behöver renoveras
  • Hyresförhandlingarna gällande den första etappen på Marmorvägen 9 (56 lägenheter) inleds nu

För frågor: 
Stefan Sandberg, vd Uppsalahem
Elnaz Alizadeh, ordförande Uppsalahem (s)
Ingela Ekrelius, 1:e vice ordförande Uppsalahem (v)
Cecilia Forss, 2:e vice ordförande Uppsalahem (m)