Hyresmarknadens parter (Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen) har enats om en förhandlingsmodell ("Trepartsmodellen") som ska tillämpas vid de årliga hyresförhandlingarna.

Som ingång till förhandlingen gör vardera part gör en bedömning av hur kostnads- och ränteutvecklingen har sett ut de senaste tre åren genom att titta på nationella siffror från SCB och Konjunkturinstitutet, lokala siffror för avgifter för el, värme, vatten och avlopp och avfall samt förvaltnings- och underhållskostnader.

För fastighetsägare är det viktigt att hyresnivåerna utvecklas i takt med kostnaderna. Utan kompensation för kostnadsökningar är risken för neddragningar stor, vilket är beslut Uppsalahem redan tvingats fatta det senaste året. Utan kostnadstäckning riskerar vi att både trivsel och nöjdhet i bostadsområdena påverkas, likväl som att vi kan tvingas begränsa eller skjuta upp renoverings- och ombyggnadsprojekt.

I vårt yrkande om hyresjustering inför 2024 har vi tagit hänsyn till hyresgästernas behov av en rimlig och förutsägbar hyresutveckling. Vi anser att det inte är rimligt att hela vår kostnadsökning rakt av ska drabba våra hyresgäster utan vi måste även arbeta med effektiviseringar för att hantera en del av kostnadsökningen. Vårt framförda yrkande har därför justeras ned till 10,5%. Historiskt sett är detta en hög nivå, men kostnadsökningen för 2023 är i själva verket väsentligt högre.

I 2023 års hyresförhandling fick vi inte på långa vägar täckning för föregående års kostnadsökningar och detta kan inte upprepas om vi skall kunna säkerställa att den allmännyttiga hyresrätten i Uppsala långsiktigt finns kvar och är attraktiv att bo i.

Vår förväntan på Hyresgästföreningen är att de nu återkommer med ett förslag till hyresökning, där hänsyn har tagits till de faktiska kostnadsökningar vi som bolag redan har tagit. Utdragna uppgörelser och orimligt låga motbud från vår förhandlingsmotpart skulle urholka hela hyresförhandlingsprocessen och riskera både planer på nyproduktion och kommande renoveringar.

Uppsalahem är ett av få bolag idag i Sverige som upprätthåller både nyproduktions- och renoveringstakt i en allt bistrare ekonomisk vardag. Det har vi möjlighet att göra eftersom vi haft ett långsiktigt fokus på ekonomi i balans och ska vi kunna göra det även framöver krävs det att hyresintäkterna håller en rimlig takt med kostnadsökningarna.

För frågor, vänligen kontakta:
Mattias Tegefjord, vd Uppsalahem, mattias.tegefjord@uppsalahem, 018-727 34 01.