Tillsammans med projektkoordinatorn RISE och tretton andra projektpartners har Uppsalahem blivit beviljade ekoknomiskt stöd av Vinnova för projektet ”Samverkan för hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark” inom utlysningen ”Utmaningsdriven innovation”.

Problemen och utmaningarna med översvämningar, spridning av föroreningar och vattenbrist förutspås öka i våra urbana områden. Klimatförändring och urbanisering kräver att dagvatten hanteras både ovan och under mark på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. I våra städer råder platsbrist, både ovan och under mark, varför hantering av dagvatten måste ske integrerat med övrig infrastruktur och på samtliga platser där det är lämpligt. Trots detta hanteras dagvatten idag nästan uteslutande genom ledningar under mark och utvecklingen mot en mer hållbar hantering går sakta. En hållbar hantering av dagvatten kan förutom en anpassning för effekter av klimatförändringar och urbanisering skapa mervärden i form av exempelvis ekosystemtjänster.

Projektet ska leda till en ökad implementering och incitament för en mer hållbar och effektiv dagvattenhantering på både befintlig och nyexploaterad kvartersmark. Projektet ska bidra till en förändring i sättet att både hantera och värdera dagvatten.

Uppsalahem kommer att delta i projektet genom fallstudier och kommer att pågå 2021-22. Medverkande projektledare från Uppsalahem är Annika Billstam.

Ur Vinnovas motivering: Det är ett projekt som tar sig an en komplex samhällsutmaning som ställer krav på integrering av teknik, metod och policy, samt kunskap och innovativa lösningar för att få ihop en helhetslösning med en tydlig koppling till agenda 2030. Det finns ett systemperspektiv och en innovationshöjd i det.