Eriksbergsområdet har potential att bli en större, mer levande och mer tillgänglig stadsdel. Ett unikt tillfälle finns nu att forma Eriksberg till ett än mer attraktivt och anpassat område utifrån morgondagens önskemål och krav. Uppsalahem vill både renovera bostäder och ge fler möjlighet att bo i Eriksberg.

Eriksberg har en lång historia

Eriksberg byggdes under 60-talet och över 20 000 dagar har gått sedan dess. Varje dag sedan 60-talet har lampor tänts och släcks, hissar har åkt upp och ner, kläder har tvättats, tallrikar har diskats och barn har badat. Husets rör och elledningar är med all rätt slitna och behöver bytas ut. För att huset och lägenheterna ska hålla i många år till finns det mycket som är nödvändigt att göra. Samtidigt som vi bygger om vill vi passa på att göra lägenheterna mer funktionella och hållbara över tid.

 

Nu presenterar Uppsalahem Eriksbergsmodellen

Eriksbergsmodellen är framtagen efter dialog med hyresgästerna och en önskan om att renovera i olika nivåer. Utgångspunkten för vår nya modell är att du som hyresgäst är i centrum. Målet är att alla ska kunna hitta en nivå som passar och på så vis kunna bo kvar i och fortsätta att trivas i Eriksberg. Renoveringen utgår därför från en fast basnivå som gäller för hela huset och som därefter kan kombineras med frivilliga val. 

Samsyn och tro på visionen skapar plattformen att våga satsa på framtidens Eriksberg. Visionen ligger till grund för allt fortsatt arbete och dialog i utvecklingen av Eriksberg. Dess roll är också att vara styrande för gestaltningen av Eriksberg - från detalj till helhet, som riktning och inspiration.

VISION

"Framtidens Eriksberg ska vara den mest spännande och attraktiva stadsdelen i Uppsala - en sammanhållen, variationsrik och blandad stadsdel med olika typer av bostäder och upplåtelseformer.

Det ska vara en stadsdel som utformas till ett samspel mellan befintliga och nytillförda värden - en stadsdel som samspelar med invånarna och övriga områden i Uppsala.

Genom en utveckling som präglas av nytänkande och hållbarhet ska Eriksberg vidareutvecklas med ett helt nytt utbud av bostäder, handel och service i en blandning som gör att stadsdelen lever hela dygnet - ett område som fokuserar på det sociala livet mellan husen."

KLIMATSMART & HÅLLBART

Eriksberg ska bli en klimatsmart och hållbar stadsdel.

DEN GRÖNA IDENTITETEN

Eriksberg upplevs idag som ett grönt område där bebyggelsen är planerad med karaktären "hus i park".
Läs mer om den gröna identiteten

LIV OCH MÖTESPLATSER

För att forma ett område som sjuder av liv är det viktigt att se hur behoven skiftar genom livet, men också att se de behov som förenar människor oavsett ålder. Läs mer om liv och möteplatser.

KOPPLINGAR & STRÅK

En tätare bebyggelsemiljö kommer att öka områdets attraktivitet hos både näringslivet och invånarna.Husen ska utformas så att området kan förändras över tid. Läs mer om kopplingar & stråk.

VARIATION

Variation är en central del i byggandet av en attraktiv stadsdel som Eriksberg. Variation innebär exempelvis olika våningstal, arkitektoniska uttryck, fasadfärger och material, hustyper och lägenhetsstorlekar.
Läs mer om variation

IDÉFORUM

Uppsalahem har hållit två idéforum. Här kan du ta del av de förslag och frågor som tagits upp hittills.