Vi tar miljö- och klimatfrågan på allvar och arbetar aktivt för att minska våra utsläpp. Via våra mål och indikatorer följer vi hur det går för oss.

Vi ställer om till fordon med förnyelsebara/fossilfria drivmedel.

Kommunfullmäktige beslutar om de direktiv som Uppsalahem arbetar efter och vad bolaget ska uppnå. Utöver det finns ett antal vägledande policyer och riktlinjer fastställda, av Uppsala kommun och Uppsalahems egen styrelse.

Våra miljömål

Våra mål är att minska energianvändningen med 22% till 2020 (jämfört med basår 2007) samt att ha en förnybar och klimatneutral uppvärmning i vårt bestånd och en fossilbränslefri fordonspark år 2020. Genom ett systematiskt miljöarbete arbetar vi för ständig förbättring. Utöver våra mål följer vi även upp indikatorer.