Vid byggnationen av Linnéhuset har aktiva miljöval gjorts under hela processen. Genom att bygga där det tidigare varit industri har marken kommit till nytta för bostäder och samtidigt fått fler planteringar och gröna områden.

Cementsilon 1

Linnehusets miljöprofil:

  • Närproducerat tegel från Enköping.
  • På innergården tas dagvatten om hand via ränndalar och används för bevattning av planteringar.
  • Låg energianvändning, 30 procent lägre än standard.
  • God inomhusmiljö med bra klimat, låg risk för höga radonhalter, låg risk för fuktskador samt låg risk för trafikföroreningar i inomhusluften.
  • Alla byggvaror har granskats för att undvika ämnen som är farliga för miljö och människor.
  • Biobaserad, koldioxidneutral fjärrvärme som minimerar klimatpåverkan.

Certifieringen Miljöbyggnad innebär en kvalitetssäkring ur miljösynpunkt för energi, inomhusmiljö och material. Nivå Silver betyder att man överträffar lagar och myndighetskrav för de miljöaspekter som bedöms. Ritningar, beräkningar och relevanta miljörutiner har granskats av en utomstående part, Sweden Green Building Council, för att få certifieras.

Som Uppsalas största bostadsbolag har vi stora möjligheter att bidra till ett mer hållbart Uppsala både för människor och miljön.  Läs mer om vårt miljöarbete här.